Werner Ogris a PTE új díszdoktotra

A Pécsi Tudományegyetem március 15-ei megemlékezéssel egybekötött Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülést rendezett március 14-én.

hirdetés

A Pécsi Tudományegyetem Doktori Szabályzatában foglalt előírásoknak megfelelően az Egyetem Szenátusa tiszteletbeli doktorrá avatja azokat a bel- és külföldi személyeket, akik több évtizeden keresztül kiemelkedően művelték tudományterületüket, nemzetközi elisme-résre tettek szert, szoros kapcsolatot tartanak fenn a Pécsi Tudományegyetemmel, komoly szolgálatot tettek az egyetemnek, illetve a magyar tudománynak, művészetnek és honoris causa doktori címmel történő elismerésük a Pécsi Tudományegyetem megbecsültségét emeli.

A Pécsi Tudományegyetem Rektora és Szenátusa a Pécsi Tudományegyetem díszdoktorává fogadta Werner Ogris professzort, az Osztrák Tudományos Akadémia tagját.

Werner Ogris 1935. július 9-én született Bécsben. 1958-ban lett jogi doktor, majd tudományos segédmunkatárs a Bécsi Egyetem Európai Jogtörténeti Intézetében. 1962 februárjában német jog- és osztrák alkotmány- és közigazgatástörténet tárgyakból habilitált.

1962-1966 között a Berlini Freie Universität professzora volt. 1966-ban visszahívták a Bécsi Egyetemre, 74 szemeszteren keresztül megszakítás nélkül oktatott Bécsben, 2003-as emeritálásáig. Az 1972/73-as tanévben a jogi kar dékánja volt. 1968 és 1992 között a Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte társszerkesztője. 1992-ben vendégpro-fesszor az University of Kansas-en, míg a 2005/2006-os tanévben a Bratislavska vysoka Škola prava magánfőiskola dékánja, oktatója.

Werner Ogris professzor számos szakmai elismerésben részesült már pályafutása során. 1961-ben Theodor Körner Díjat vehetett át, 1972-ben az Osztrák Tudományos Akadémia levelező, míg 1975-ben rendes tagja lesz. 1975-től a Savigny-Stiftung Bizottságának elnöke, 1995-től az ebből alakult Osztrák Jogtörténeti Bizottságot vezeti. 1985-ben a Szász Tudo-mányos Akadémia levelező tagjává választották, míg három évvel később a Holland Királyi Tudományos Akadémia külső tagja lett. 1993-tól a Prágai Károly Egyetem és a Pozsonyi Comenius Egyetem honoris causa doktora. 2010-ben megkapta az Österreichischer Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. osztályát.

Ogris professzor szoros kapcsolatban áll a pécsi jogtörténészekkel. Motorja a pécsi-bécsi jogi kar oktatói cseréjének, vendégelőadásoknak. Munkásságát méltató könyv jelent meg Pécsen 2007-ben „Európai jogtörténészportrék I. Werner Ogris” címmel. Az utóbbi évtizedekben a joghallgatóink nagy érdeklődésével kísért előadásokat tartott. A pécsi jogtörténészeknek rendszeresen eljuttatja legújabb műveit. Ajánlásaira, tanácsaira mindig számíthatnak a pécsi jogi kar oktatói, hallgatói. Werner Ogris honoris causa doctor et professor kitüntetése a Pécsi Tudományegyetem megbecsültségét szolgálja.

A Pécsi Tudományegyetem Rektora és Szenátusa a díszdoktoravatást követően számos egyéb kitüntetést adott át.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a környezettudatos gondolkodásmód hazai elterjesz-tésében részt vállaló úttörő munkásságáért, valamint a Közgazdaságtudományi Kar alapítása óta végzett kiemelkedő oktatói és kutatási tevékenységéért, továbbá az oktatói és kutatói utánpótlás-nevelés terén kifejtett magas színvonalú eredményeinek elismeréseként, 2011. november 16. napjától a Professzor Emeritus címet és az Egyetem címerével ellátott arany kitűzőt adományozta Buday-Sántha Attilának, a Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézete egyetemi tanárának.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a hazai és nemzetközi oktatásszociológiai kutatások területén végzett kimagasló eredményei, valamint a romák kutatásának és oktatásának ér-dekében végzett munkája elismeréseként, továbbá az első magyarországi egyetemi Romológia Tanszék megalapításáért, 2012. február első napjától a Professzor Emerita cí-met és az Egyetem címerével ellátott arany kitűzőt adományozta Forray R. Katalinnak, a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék egyetemi tanárának.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a büntető eljárásjog és a kriminalisztika területén ki-fejtett kiemelkedő tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként, 2011. november 15. napjától a Professzor Emeritus címet és az Egyetem címerével ellátott arany kitűzőt adományozta Tremmel Flóriánnak a Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék egyetemi tanárának.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa kiváló oktató-kutató és művészi tevékenységéért, va-lamint a Művészeti Kar és Mediális- és Alkalmazott Művészeti Intézet alapításában, illetve a zenei informatikai képzés elindításában és alakításában játszott szerepéért, 2011. december első napjától a Professzor Emeritus címet és az Egyetem címerével ellátott arany kitűzőt adományozta Vidovszky Lászlónak, a Média és Alkalmazott Művészeti Intézet oktatójának.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa egyetemi magántanári címet, és a PTE címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozta Fogarasi Andrásnak, a Bethesda Gyermekkórház Neurológiai Osztálya osztályvezető főorvosának.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanári címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozta:
Forgách Józsefnek, a magyar Bíboros-Prímás és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye külügyi igazgatójának
Ines Drenjačević-nek, az eszéki Strossmayer Egyetem orvoskari dékánhelyettesének
Schadt Györgynének, a Bölcsészettudományi Kar nyugalmazott egyetemi docensének
Tóth Ferencnek, a Barlborough NHS Treatment Centre ortopéd sebész konzultánsának.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet, és az egyetem címerével ellátott ezüst kitűzőt adományozta:
Kovács Imrének, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Kardiológiai Intenzív Osztálya főorvosának
Lakner Lászlónak, az Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központja főiskolai docensének
Nagy Zsuzsannának, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főorvosának
Szellő Jánosnak, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja nyugdíjas szak-mai főtanácsadójának.

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottsága javaslatára, a PTE Szenátusa az egyetemi szabályzatban előírt nyilvános eljárás lefolytatása után habili-tált doktori címet ítélt oda:

Az állam-és jogtudományok területén:
Molnár Margitnak, a PTE Bölcsészettudományi Kara egyetemi docensének

Az orvostudományok területén:
Bellyei Szabolcsnak, a PTE Általános Orvostudományi Kara adjunktusának

Az irodalomtudományok területén:
Horváth Györgyinek, a Balassi Intézet irodalomtörténész kutatójának

A biológiai tudományok területén:
Csiky Jánosnak, a Természettudományi Kar adjunktusának
Hernádi Istvánnak, a PTE Természettudományi Kar egyetemi docensének
Jakab Ferencnek, a Természettudományi Kar adjunktusának
László Zsuzsannának, a Szegedi Tudományegyetem tudományos főmunkatársának

A földtudományok területén:
Czigány Szabolcsnak, a PTE Természettudományi Kar egyetemi docensének

Az építészmérnöki tudományok területén:
Iványi M. Miklósnak, a PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar adjunktusának

Az építőművészetek területén:

Schrancz Mihálynak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusának

Forrás: PTE