A PTK 2018-ban alapította meg a „Pécsi Tankerületi Központ Közneveléséért Díja”-t abból a célból, hogy megbecsülését és elismerését fejezze ki azok előtt a pedagógusok előtt, akik intézményükben kimagasló szakmaiságukkal és maradandó eredményeikkel alapozzák meg intézményük szakmai hírnevét és társadalmi elismertségét.

hirdetés

A PTK Közneveléséért Díját Hátránykompenzáció kategóriában Brückner Ágnesnek adományozták, aki 1982 óta foglalkozik különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel és felnőttekkel. Dolgozott korai fejlesztőként, tanulásban akadályozottak általános iskolai tanítójaként, részt vett képzési kötelezettek számára készült fejlesztő felkészítő program kidolgozásában.

Következő kitüntetett a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola kiváló
tanára volt, aki elkötelezett tehetséggondozó. Növendékeit nagy szakértelemmel és odaadással készíti országos és régiós versenyekre. Tehetséges tanítványai minden évben kiemelkedő, dobogó helyezéseket érnek el ezeken a megmérettetéseken. Évek óta rendszeres felkészítő tanára a különböző városi, tankerületi rendezvényeken szereplő diákoknak. Az zeneiskola fúvós együtteseibe rendszeresen delegál tanítványokat. Az idei „Mesterek és Tanítványaik” koncerteken a harmadik növendékét szerepelteti. Több tehetséges tanítványát is sikeresen felkészíti a középfokú művészetoktatási és egyetemi felvételire. Arnóthné Papp Ildikót a PTK Közneveléséért Díjjal jutalmazták.

A PTE Köznevelésért Díj Sport kategória 1. díjazottjának, Czárné Vertike Erikának munkáját az igényesség, a pedagógusi pálya és a diákok szeretete hatja át. Szakmai tudása kiemelkedő. Emberi kvalitásai, a tanulók tisztelete, a kollégák iránti kölcsönös megbecsülés teszi lehetővé, hogy közel 20 esztendeje a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola testnevelés munkaközösségének vezetője. E feladatkörében is egyenes, segítőkész. Kollégái adnak véleményére, ami mindig előremutató és a gyerekek, valamint iskolája érdekeit messzemenően szem előtt tartó pedagógus. Az emelt szintű testnevelés és a mindennapos testnevelés oktatás fő zászlóvivője. Tanórán kívüli programok széles választékát biztosítja tanítványainak, átlépve ezzel az iskola falain. Az általa felkészített diákok évek óta kiemelkedő eredményt érnek el atlétika sportágban megyei, országos versenyeken.

A PTK tankerületi igazgatója két díjat adományozott Életmű kategóriában.
Az első díjazott, dr. Balogh Gyöngyi 1978-ban kezdett tanítani magyar-történelem szakos tanárként. A Pécsi Tanárképző Főiskola után egyetemi végzettséget, majd Bécsy Tamás mentorálása mellett bölcsészdoktori címet, később pedagógus szakvizsgát szerzett. 1992 óta középiskolai magyartanár a Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban. Bánréti Zoltán vezetésével alkotó tanárként vett részt a kísérleti anyanyelvi-kommunikációs program kidolgozásában, hallgatók képzésében. A hatévfolyamos képzés bevezetésekor jelentős szerepet vállalt a magyar helyi tanterv kidolgozásában. Munkaközösség-vezetőként belső továbbképzés keretei között módszertani fejlesztést dolgozott ki. Elsőként vállalta iskolájában a kompetencia alapú oktatást, egy-egy modul elkészítésével hozzájárult a tankönyvcsalád megteremtéséhez. Osztályfőnökként és szaktanárként is kiemelt figyelmet fordított a hátrányos helyzetű és a kiemelt képességű tanulókkal való foglalkozásra. Tehetségsegítő munkáját országos döntős és első helyezett tanítványok igazolják.

A köznevelés és -oktatás szolgálatában töltött 40 évet az az áldozatos és elhivatott
pedagógusegyéniség, Balogh Györgyné, akinek vezetésével olyan iskola jött létre, melyben a legfontosabb cél, hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze; a nevelés segítse a gyermek személyiségfejlődését és egyéni képességeinek kibontakoztatását. A korszerű ismeretek elsajátítása mellett teret ad a gyermekek sokirányú tehetségének kibontakozásához, segíti a hátránnyal küzdőket, nagy gondot fordít a lemaradó tanulók felzárkóztatására. Támogatja a gyermekekben az önművelés, az önálló ismeretszerzésre törekvés igényét, és kulcsot ad számukra ennek megvalósításához. E célok teljesülését tükrözi az iskola sokszínű tevékenysége, változatos programjai, gazdag versenyeredményei. Matematika-fizika szakos tanárként e tudományok ismerője, lelkes oktatója, vezetőként – személyes példaadással is – mindig olyan tantestület kialakítására törekedett, amelyben a magas szintű szakmai tevékenység mellett az együttműködés, egymás segítése, a kooperatív munka a meghatározó.

Hirdetés