Időseket fosztogatott két pécsi nő

Kifosztás és más bűn­cse­lek­mé­nyek gya­nú­já­val in­dult el­já­rás Zalaegerszegen két pé­csi nő el­len, akik Pécstől Szombathelyig több vá­ros­ban idős em­be­re­ket fosz­tot­tak ki – kö­zöl­te a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság csü­tör­tö­kön a rend­őr­ség hon­lap­ján.

hirdetés
Uránia Mozi

A 28 és a 29 éves nő 2015. ok­tó­ber kö­ze­pé­től idén feb­ru­ár vé­gé­ig Pécsen, Zalaegerszegen, Kaposváron, Nagykanizsán és Szombathelyen tu­cat­nyi idős em­ber há­zá­ba ment be. Egyikük el­te­rel­te a la­kók fi­gyel­mét: pa­pírt és író­szert kért tő­lük az­zal, hogy üze­ne­tet sze­ret­ne hagy­ni a szom­széd­nak, akit nem ta­lált ott­hon. Míg az idős em­be­rek tel­je­sí­tet­ték a ké­rést, a két nő el­emel­te az idő­sek meg­ta­ka­rí­tott pén­zét és arany ék­sze­re­i­ket, több száz­ezer fo­rint­tal ká­ro­sít­va meg a sér­tet­te­ket.

A gya­nú­sí­tot­ta­kat a za­lai nyo­mo­zók­nak si­ke­rült be­azo­no­sí­ta­ni­uk, majd szer­dán Pécsen el is fog­ták őket. A fi­a­ta­labb nő sza­bad­lá­bon vé­de­kez­het, a 29 éves nőt ugyan­ak­kor őri­zet­be vet­ték és az ügyész­ség­nek in­dít­vá­nyoz­ták az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

A za­la­eger­sze­gi rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon ki­fosz­tás és más bűn­cse­lek­mé­nyek mi­att fo­lyik el­já­rás a két nő ügyé­ben.