A tisztánlátás érdekében a városvezetés belső ellenőrzést indított az önkormányzati lakásgazdálkodással kapcsolatban felmerült problémák miatt. A vizsgálat eredményeiről egy rendhagyó rendkívüli sajtótájékoztatón számoltak be május 22-én a városházán.

Rendkívüli sajtótájékoztatón ismertették annak a belső ellenőrzésnek az eredményét, amelyet a városvezetés indított az önkormányzati lakásgazdálkodással kapcsolatban felmerült panaszok nyomán.

A vizsgálat okáról Nyőgéri Lajos szociális ügyekért felelős alpolgármester elmondta, hogy 2022-ben több lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz zavaros lakáskiutalásokról. Ezekről a panaszokról akkor – folytatta – jegyzőkönyveket készítettek és továbbították azokat az ügyben vizsgálódó kaposvári ügyészségnek,

mindeközben pedig elindították a saját, önkormányzati belső vizsgálatot, hogy tisztán lássák a helyzetet.

Babits-Gergits Imola, Nyőgéri Lajos, Dr. Marosvári Rita és Magay Miklós

Ezt követően dr. Marosvári Rita, az önkormányzat Ellenőrzési Osztályának főosztályvezető-helyettese mutatta be a belső ellenőri vizsgálatot. Mint mondta, az ellenőrzés elsősorban a lakáskiutalás szabályozottságát, illetve az annak való megfelelést vizsgálta, 2022-re vonatkozóan, a szociális helyzet alapján történő bérbeadásra fókuszálva.

Elmondta, hogy az önkormányzat a lakások kezelési és üzemeltetési feladataira a Pécsi Ellátó Központtal (PEK) 2017-ben üzemeltetési megállapodást kötött, majd több – a vizsgálat szempontjából – fontos 2022-es számadatot is említett:

  • 2022-ben az önkormányzati bérlakások száma 3916 volt.
  • Az érvényes lakásigénylések száma 2022-ben 3105 volt, ebből 2586 volt szociális, a többi nyugdíjas-, garzon-, vagy fecskeházi lakásra váró ügyfél volt.

A város történetében egyedülálló sajtóesemény – belső ellenőri vizsgálatról „nem szokás” sajtótájékoztatót tartani – menete ezután a következő volt: dr. Marosvári Rita ismertette a vizsgálat PEK-et és a Városüzemeltetési Főosztály alá tartozó Lakásgazdálkodási Osztályt érintő konkrét megállapításait, azokra pedig később Babits-Gergits Imola, a PEK igazgatója és Magay Miklós, a Városüzemeltetési Főosztály vezetője reagált.

A könnyebb értelmezhetőség érdekében az alábbiakban az adott vizsgálati megállapítások alatt dőlt betűvel olvashatók a PEK, illetve a Városüzemeltetési Főosztály által tett intézkedések, cselekvési tervek, megoldások.

A belső ellenőrzés megállapításai a lakáskiutalás szabályozottságával kapcsolatban

Az egyik legnagyobb probléma az objektív értékelési rendszer hiánya volt, egy egzakt szociális lakásigénylési lista nélkül ugyanis nem voltak átláthatók a rendszer egyes bérbeadási folyamatai. Magyarán az, hogy ki, mikor, miért kap lakást.

Magay Miklós: Nincs összhang a vagyonkataszter, a bérlői adatbázis és a lakcímnyilvántartás adatai között. A bérlői és a kataszteri nyilvántartás közötti eltérési pontokat alapvetően a le nem jelentett ingatlanváltások, funkciómódosulások okozzák. Ezek feltárása megkezdődött. A valóságnak megfelelő ingatlankataszter július 31-ig készül el. A készülő új lakásrendeletben a névjegyzékhez kapcsolódóan pontrendszer készül.

Noha a lakástörvény és az önkormányzat rendelete is a bérlakások rendeltetésszerű használatának évenkénti ellenőrzéséről rendelkezik, a PEK-kel 2017-ben, az előző városvezetés idején kötött üzemeltetési megállapodás azonban csak kétévenkénti ellenőrzési kötelezettséget ír elő, ami eltér a jogszabályi előírásoktól.

Babits-Gergits Imola: A PEK a lakások rendeltetésszerű használatát folyamatosan ellenőrzi. A lakásrendelet módosítása folyamatban van, erről a júniusi közgyűlés fog tárgyalni.

Ugyan az üzemeltetési megállapodás alapján a PEK-nek az ingatlanállományra vonatkozóan minden hónapban tájékoztatást kell adnia az önkormányzat részére, ez azonban 2022-ben nem történt meg.

Babits-Gergits Imola: A PEK kezdeményezte az üzemeltetési megállapodás módosítását, mivel a feladatok egy részét már nem a PEK látja el. Az ügyfelek felé a számlázást már nem a PEK végzi, erre is kiterjed az üzemeltetési megállapodás módosítása iránti kérelem.

Továbbá: a PEK-nél 2022-ben bevezetett SmartBrick nevű program hiányosságaiból eredően az információáramlás, adatszolgáltatás nem működött megfelelően, ezért egyes feladatok ellátása nem, vagy nem megfelelően történt.

Babits-Gergits Imola és Magay Miklós: A SmartBrick programmal adódó nehézségeket többször jelezték. A szoftver fejlesztői helyszíni megbeszélést folytattak a PEK-nél és a Lakásgazdálkodási Csoportnál is az igények és a problémák felmérésére. Lépéseket tettek azért, hogy a nyilvántartási rendszer felhasználóbarátabb legyen. Vannak fejlesztési igények, ezekről megkezdték a tárgyalást.

Az üzemeltetési megállapodás részletesen meghatározza a PEK bérletidíj-számlázásával és bérletidíj-tartozásokkal kapcsolatos feladatait. Ezzel kapcsolatban dr. Marosvári Rita megjegyezte, hogy 2021-ben az áfa-törvény módosítása miatt a számlakibocsátás a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály feladata lett, azonban az üzemeltetési megállapodás erre vonatkozó módosítása nem történt meg.

Babits-Gergits Imola: A vételárhátralék kezelése folyamatos volt a vizsgált időszakban.

A lakbérhátralékok beszedése a megállapodás szerint a PEK feladata, ezért a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály nem tett intézkedéseket ezügyben, az üzemeltető pedig – miután nem rendelkezett a bérletidíj-tartozásokról szóló kimutatásokkal – nem tudott. Ez a helyzet az üzemeltetési megállapodás aktualizálásának fent említett elmaradása miatt következett be.

A lakbértartozások ellenőrzése, a lakbérhátralékok behajtásának – indokolt esetben pedig a bérleti szerződés felmondásának kezdeményezése – a Városüzemeltetési Főosztály feladata, ezt azonban a SmartBrick programból történő szűrési nehézségek miatt nem tudják maradéktalanul ellátni.

Magay Miklós: A tartozókkal szembeni felszólítások megkezdődtek, a legnagyobb tartozóktól a legkisebbek felé, lefelé haladva. Céljuk, hogy a nyilvántartási rendszer a tartozásokat automatikusan kezelni tudja a jövőben.

A belső ellenőrzés megállapításai a PEK belső szabályaira vonatkozóan

A PEK szervezeti és működési szabályzata olyan feladatokat is tartalmazott, amelyeket nem is az intézmény lát el, ugyanakkor a szervezeti egységek részletes feladatai nem voltak ügyrendekben meghatározva.

Babits-Gergits Imola: Az SZMSZ módosítását június 30-ig elkészítik. A hiányzó ügyrendek kialakítását, illetve a meglévő ügyrendek frissítését megkezdték. A PEK valamennyi osztályának ügyrendje elkészül június 15-ig.

A Bérleménygazdálkodási Osztály dolgozóinak kinevezési dokumentumaiban az egyes munkakörök megnevezése és az ahhoz tartozó munkaköri leírások nem voltak összhangban.

Babits-Gergits Imola: 2022 végén átvizsgálták a kinevezési dokumentumokat. Találtak olyan, a korábbi vezetés alatt kiadott munkaköri leírásokat, amelyek nem voltak teljes mértékig összhangban a munkakörökkel. Ezek javítása megtörtént.

A gépjárművek használatáról szóló szabályzat nem tartalmazott teljes körű előírást a hivatali gépjárművek magáncélú használatára vonatkozóan, nem írta elő például a menetlevél kötelező kitöltését személyi használatú járművekre.

Babits-Gergits Imola: Elkezdték a gépjárműszabályzat frissítését, amely folyamatban van. Az új szabályzat június 30-ig elkészül.

A kulcsok tárolásával és kezelésével kapcsolatban a PEK-nél nem állt rendelkezésre belső szabályzat, vezető utasítás. A kulcsok nyilvántartására használt Excel tábla nem volt alkalmas a kulcsok kiadásának és visszavételének szabályszerű rögzítésére.

Babits-Gergits Imola: 2022 nyár végén a kulcsokat az összes dolgozótól visszakérte, ellenőrizte. Az új osztályvezető érkezésekor megreformálták a kulcsok kezelésének módját, jelenleg csak az osztályvezető és a helyettes tud hozzáférni a kulcsokhoz, az ügyeletes kollégáktól elvették a hozzáférést. Az újonnan kialakított nyilvántartási folyamattal párhuzamosan megkezdték az aktualizált kulcsszabályzat elkészítését. Az új szabályzat május 31-ig elkészül.

Technikai jellegű hiba volt mindemellett, hogy a Bérleménygazdálkodási Osztály nem minden iratot érkeztetett és iktatott, megsértve ezzel az iratkezelési szabályzatban foglaltakat.

Magay Miklós: Az iktatási feladatok ellátása érdekében a csoportot 2022-ben új ügykezelőkkel erősítették meg.

Babits-Gergits Imola: 2022 májusa óta egy főállású dolgozójuk kizárólagos feladata az iktatás, ő maradéktalanul ellátja feladatát. A Bérleménygazdálkodási Osztály jelenleg minden beérkező dokumentumot iktat.

Egy személyi állománnyal kapcsolatos megállapítás: mind a Városüzemeltetési Főosztály alá tartozó Lakásgazdálkodási Osztálynál, mind pedig a PEK-nél az elmúlt években igen nagy volt a fluktuáció, az új dolgozóknak ezért nem volt, aki megfelelően át tudta volna adni a szükséges ismereteket, tapasztalatokat.

A belső ellenőrzés megállapításai a kiürített Lánc utcai tömbbel kapcsolatban

A Lánc utcai tömb kiürítése 2022-ben zajlott, a belső ellenőrzés által vizsgált időszakban pedig az ügyiratok nagy része az ott lakók más lakásokban történő elhelyezésével volt kapcsolatos.

Tipikus hiba volt, hogy az eljárásban nem tartották be az előírt sorrendet, a bérlők például a Népjóléti és Sport Bizottság határozata nélkül kaptak kulcsot és költözhettek be. A kulcsok átadásáról és visszavételéről készült jegyzőkönyvek is hiányoztak, az esetek egy részében bérleti szerződés nem, csak egy használatba adási nyilatkozat készült.

Magay Miklós: Bizottsági határozat és lakásbérleti szerződés nélkül, a Lakásgazdálkodási Csoport vezetőjének nyilatkozata alapján adtak használatba bérlakásokat. Bérleti szerződés hiányában ezeknek a lakásoknak a bérbeadása jogilag érvénytelennek volt tekinthető. A szerződéskötési hibákat javították, a bérbeadói nyilatkozatok aláírási folyamatát pedig szigorították.

Emellett több olyan lakó is megkapta másik lakásba költözés lehetőségét, akikkel szemben nem alkalmazták a rendeletben a jogcím nélküli lakáshasználókra, illetve a lakbérhátralékkal rendelkezőkre előírt felszólítási és kiürítést kezdeményező eljárást.

Magay Miklós: Évtizedes problémáról van szó, több száz pécsi családot kellene utcára tenni, ha a rendeletet szó szerint értelmeznék. Az új lakásrendeletben a garzonházi bérleménytípust felmenő rendszerben kivezetik – erről júniusban dönt a közgyűlés.

Babits-Gergits Imola a fenti megállapításokról: A vizsgált esetekben a bérlakások bemutatásáról és a kulcsok átadásáról olyan jegyzőkönyvsablont használtak, melyet nem írt elő egyetlen szabályzat sem, továbbá a jegyzőkönyveken a polgármesternek, illetve a Lakásgazdálkodási Csoportnak a fejléce szerepelt, pedig a jegyzőkönyvet aláíró PEK-dolgozó nem volt jogosult a nevükben eljárni. A megállapításban jelzett esetekben érintett dolgozó már nem áll a PEK alkalmazásában. Jelenleg a dolgozók kizárólag a PEK-sablonnal ellátott jegyzőkönyvet használhatják, amelyet minden alkalommal ki is töltenek, majd iktatják azokat.

A cél a minden eddiginél nagyobb átláthatóság

Mindezek után Nyőgéri Lajos bejelentette, hogy annak érdekében, hogy a fenti intézkedések hatásosságáról bebizonyosodjanak, fél év múlva újabb belső ellenőrzést rendelnek el, és arról újra tájékoztatjuk a nyilvánosságot.

Így kiderül, hogy az adott, konkrét ügyekben miként haladt a városvezetés a megoldások és az átláthatóság felé – mondta.

Mivel pedig ez az aktuális belső ellenőrzés hosszú ideje fennálló problémákra világított rá – hangsúlyozta –, el fogják rendelni a pécsi önkormányzati lakások kiutalásának átfogó vizsgálatát 10 évre visszamenőleg.

Végezetül kijelentette, hogy minden eddiginél nagyobb átláthatóság mellett fogják kezelni az önkormányzati lakások ügyét, ennek részleteit be is fogják építeni a készülő lakásrendeletbe.

hirdetés
Uránia Mozi

Hirdetés