Eötvös-díjat kapott a FEEK tanára

650 év, szép kor!

Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere május 30-án Eötvös József-díjat adományozott dr. Krisztián Béla, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar címzetes egyetemi tanára részére a közép- és felsőfokú oktatás érdekében kifejtett több évtizedes tevékenységéért, különös tekintettel a bányaipari és a humán szakemberképzés kialakításában elért eredményekre.

hirdetés

Krisztián Béla dr. (1929, okl. gépészmérnök, mérnök, tanár, szakpedagógus, szakértő) 1989-től vesz részt előadóként a pécsi egyetem oktatómunkájában. Korábban a gazdaság, a bányászat, az ipar és tudomány több területén szerzett szakoktatási/képzési, műszaki, szervezési, vezetési tapasztalatokat.

Részt vett a Pécs város fejlődését meghatározó szakmastruktúrák átalakítási munkáiban, a bányászat szakmai tanterveinek elkészítésében. Számos meghatározó, szakmai-módszertani kiadvány és tankönyv szerzője. Szakfelügyelőként gondoskodott a szakmai minőség országos érvényesítéséről; folyamatosan részt vett a szakmai képzések, továbbképzések, vezetőképzés körében. Segítő közreműködésével számosan kerültek technikumokba, egyetemre – sikeres vezetői pályát végigjárva.

A pécsi egyetemi oktatáshoz 1980-tól kapcsolódik, elsőként a felsőoktatásban résztvevő hallgatók gyakorlati foglalkoztatását irányította. A gazdasági és társadalmi struktúraváltás idején 1989-től egyik kezdeményezője és részvevője az emberi erőforrásokkal kapcsolatos új tantárgyak kidolgozásának, a személyügyi és humán szervező szak létrehozásának. Úgy az ifjúsági, mint a felnőttképzés területén az innovatív megoldások elkötelezettje. A létrehozott szakok hallgatói évek óta sikerrel vesznek részt az átalakulás folyamatában, felkészítésük eredményesen szolgálta az emberi erőforrásokkal foglalkozó új szervezetek, a munkaügyi szolgálatok, a vállalatok, intézmények integrált személyügyi munkáiban való helytállást.

Akár a nappali, akár a levelező tagozat hallgatóit tekintjük, Krisztián Béla fejlesztő munkájának, mentori tevékenységének nagy része volt és van abban, hogy a képzésekben részvevők életútja eredményesen alakuljon.

Támogatása nemcsak a közvetlen napi tanításban, de a tudományos kutatói munka ösztönzésében is követhető. Évek óta rendszeresen készít fel – sikerrel – hallgatókat a hazai és külföldi pályázatokra, ösztöndíjakra, elnyert ösztöndíjaik alatt tevékenységüket folyamatosan követi és támogatja. Hasonlóan évek óta felkészítője és támogatója a tudományos diákkörök különböző szakterületeire jelentkező hallgatóknak.

Mint szakmai és közíró 1947-től jegyzik munkásságát (Jelenkor, 1947), amely során eddig négyszáznál több szakmai-pedagógiai munka (önálló kötet, tanulmány és cikk) jelent meg hazai és külföldi kiadványokban. Munkásságáért többek között Apáczai Csere János Díjjal, Comenius és Makarenko Éremmel, az Építéstudományi Egyesület aranyoklevelével tüntették ki. A Grastyán Díj birtokosa.

Az iskolarendszerű és az iskolán kívüli felsőfokú-, közép- és szakoktatás több szintjén tevékenykedik. Tagja számos magyar és külföldi tudományos szakmai társaságnak, bizottságnak, évek óta részvevője szakmai folyóirat- szerkesztőbizottságnak. Folyamatosan részt vesz az egyetemi közéletben, a szakmai-pedagógiai egyesületi, tudományos és vállalati élet számos területén. Rendszeres és eseti előadó számos hazai és külföldi rendezvényen, külföldi előadásai jelentősen elmélyítik és befolyásolják a hazai felsőoktatás minőségi teljesítményéről alkotott képet.

Résztvevője volt a Bologna-folyamathoz illeszkedő felsőoktatás alkotó szervezésének, a hazai regionális oktatásfejlesztés, nemzetközi kapcsolatrendszer, tudástranszfer emberi erőforrás gazdálkodás és rendszerszervezés kérdései feladatmegoldásainak. Számos hazai és nemzetközi kutatásban vett és vesz részt a felsőoktatás-fejlesztés, a kompetencia-alapú tantervek, gazdaságfejlesztés, az emberi erőforrás, személyügy, vezetés/szervezés, és a szakmai pedagógia, az oktatás, képzés fejlesztése körében. Következetesen és felelősséggel szakmai kihívásnak tekinti azon kérdések megválaszolását, hogy mi módon lehet megfeleltetni a személyt, a csoportot, a munkaerőt a változó és globalizálódó kultúra, szervezetek minőségi elvárásainak.

Krisztián Béla felsőoktatási tevékenysége az intézményi eredményességet jelentős mértékben befolyásolta. A képzés különböző területein részvevőket támogató, sokoldalú, példaadó munkájával az eredményesség érdekében orientálta és a mai napig is orientálja, megalapozva ezzel sikereik lehetőségét.